คำชี้แจง กรณีสภาพถนนบริเวณวงเวียนทางแยกหอพักสุรนิเวศ

คำชี้แจง

กรณีสภาพถนนบริเวณวงเวียนทางแยกหอพักสุรนิเวศ

--------------------------------------------------------

     ตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ประเด็นสภาพถนนบริเวณวงเวียนทางแยกหอพักสุรนิเวศ ทางร่วมทางแยก ต่าง ๆ และบริเวณลานจอดรถ มีสภาพชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ผู้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน รวมถึงมีการอ้างถึงการก่อสร้างวงเวียนด้วยงบประมาณจำนวน 11 ล้านบาท ดังปรากฎผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในขณะนี้นั้น

     มหาวิทยาลัยขอชี้แจงว่า วงเวียนดังกล่าว เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการปรับปรุงลานจอดรถ ทางจักรยาน และทางเดินเท้า จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย

  1. งานปรับปรุงทางจักรยาน  ระยะทาง 1,200 เมตร งบประมาณ 1,305,000 บาท
  2. งานปรับปรุงหลังคาและพื้นทางเดินเท้า กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือ อาคารบรรณสาร อาคารวิชาการ  สถานีขนส่ง และอาคารกิจการนักศึกษาเก่า  ระยะทางรวม 1,390 เมตร งบประมาณ 5,636,000 บาท
  3. งานปรับปรุงลานจอดรถอาคารกิจการนักศึกษา พื้นที่  1,280 ตารางเมตร งบประมาณ 366,300 บาท
  4. งานปรับปรุงลานจอดรถโรงอาหารกาสะลองคำ พื้นที่ 850 ตารางเมตร งบประมาณ 263,400 บาท
  5. งานปรับปรุงขยายถนนและวงเวียน พื้นที่รวม 3,400 ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบไฟสัญญาณเตือน งบประมาณ 2,510,000 บาท
  6. งานย้ายแนวหลังคาทางเดินเท้าบริเวณหน้าโรงอาหารกาสะลองคำ งบประมาณ 272,800 บาท

เป็นเงินงบประมาณจำนวน 10,353,500 บาท เมื่อรวมค่า Factor F (ค่าดำเนินการตามสัญญา) เป็นเงินงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 11,599,000 บาท

 

     มหาวิทยาลัยได้รับทราบปัญหา และไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาในทุกประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาคม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ อย่างเต็มกำลัง  โดยในขณะนี้การซ่อมแซมแก้ไขยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง และผู้รับจ้างทำได้เพียงการซ่อมแซมแก้ไขในเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกเท่านั้น ทั้งนี้ความเสียหาย​ของถนนที่เกิดขึ้นดังกล่าว ยังอยู่ในระยะเวลาประกันของการก่อสร้างและการตรวจรับงาน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้ติดตามผู้รับจ้างเพื่อมาดำเนินการซ่อมแซม​ให้เรียบร้อยอย่างรวดเร็วหลังฤดูฝนต่อไป คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ระหว่างวันที่ 5 - 25 พฤศจิกายน 2563 นี้

     มหาวิทยาลัยขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นและประเด็นวิพากษ์ต่าง ๆ พร้อมน้อมรับทุกข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์จากชาว มทส. ทุกท่าน  เพื่อผู้เกี่ยวข้องจะได้นำไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา รวมถึงการทบทวนกระบวนการก่อสร้าง การควบคุมงาน และการตรวจรับงานอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้คุณภาพ​งานตามที่กำหนด เพื่อให้บ้านหลังใหญ่แห่งนี้ มีโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข สะดวกสบาย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากที่สุด ทั้งยังสามารถส่งต่อให้รุ่นหลังต่อไป

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
21 ตุลาคม 2563
 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง