ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ผศ.ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

ผศ.ดร. นฤมล สิงห์ดง สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

 

ผศ.ดร. อัจฉราวรรณ บุรีภักดี สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง