ขอแสดงความยินดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ เป็นคณะอนุกรรมการวิชาการฯ โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ เป็นคณะอนุกรรมการวิชาการฯ โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น

 

     รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นประธานอนุกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นอนุกรรมการ เพื่อเสนอแนะนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการของสถาบันไทยโคเซ็น กำหนดและกำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษารูปแบบโคเซ็นของสถาบันไทยโคเซ็น พร้อมทั้งติดตามและรายงานผลการดำเนินการ กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร การรับทุนการศึกษา และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 

    สำหรับโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยมอบให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา​ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยร่วมผลิต เพื่อจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น พัฒนาหลักสูตรการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ (Practical Engineer) การจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโคเซ็น ที่เปิดทำการเรียนการสอนจำนวน 51 แห่ง ทั่วประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการของสถาบันไทยโคเซ็นในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยในหลักสูตรโคเซ็นทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมงานด้านวิชาการ งานวิจัย และเผยแพร่เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อรองรับการเพิ่มปริมาณการลงทุนของอุตสาหกรรมต่างชาติในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศ และพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ มา ณ โอกาสนี้


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง