โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๓ ราย

 

     ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

     ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  รวม  ๑๓  ราย  ตั้งแต่วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๐  และต่อมา ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  แทนตำแหน่งที่ว่าง  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๖๑   ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๑  นั้น  เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว  ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว   และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมลับ  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๒  ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่  รวม  ๑๓  ราย  ดังนี้

 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๒. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

๓. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย

๔. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ

๕. นายพงศ์โพยม วาศภูติ

๖. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

๗. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์

๘. นายมนูญ สรรค์คุณากร

๙. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง

 ๑๐. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ

 ๑๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว

 ๑๒. นายสุวิชญ โรจนวานิช

 ๑๓. ดร.อัมรินทร์ ดรัณภพ

 

     และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว บัดนี้  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ตามที่เสนอทุกราย ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง