บุคลากร มทส. ได้รับแต่งตั้งเป็น สมาชิกวุฒิคุณ (ASA Fellowship) สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

บุคลากร มทส. ได้รับแต่งตั้งเป็น สมาชิกวุฒิคุณ (ASA Fellowship)

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายธานี คล่องณรงค์ หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็น “สมาชิกวุฒิคุณสมาคมสถาปนิกสยามฯ  (ASA Fellowship) ประจำปี 2563สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยได้ประกาศรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งขึ้นเป็นครั้งแรกนับแต่ก่อตั้งสมาคม  เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาปนิกผู้มีคุณูปการต่อวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมและสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาคัดเลือกจากสมาชิกสถาปนิกผู้เหมาะสมจากทั่วประเทศ จำนวน 50 ท่าน ทั้งนี้ สมาคมจะได้จัดงานประกาศเกียรติคุณในโอกาสต่อไป

 

     นายธานี คล่องณรงค์ สำเร็จการศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2527 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2546  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน  ซึ่งเป็นส่วนงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ งานยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น   ได้ดำเนินงานสนองนโยบายมหาวิทยาลัยเขียว-สะอาด (Green and Clean University) เป็นส่วนสำคัญทำให้มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ  อาทิ  เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 2 ของประเทศไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก  อาคารสำนักงานส่วนอาคารสถานที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับ ดีเยี่ยม (เหรียญทอง) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

 

    ประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ 35 ปี เป็นวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเลขที่ ว-สถ.617,   สมาชิกสภาสถาปนิก ประเภทสมาชิกสามัญ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก เลขที่ 010790 สถ-1   สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 2580  ประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2549-2551, 2551-2553 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ.2558-ปัจจุบัน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน) อนุกรรมการภูมิภาค สภาสถาปนิก (พ.ศ.2560-ปัจจุบัน) กรรมการกองทุนและกรรมการมูลนิธิ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน)

 

    ผลงานออกแบบและบริหารงานก่อสร้างอาคาร  ออกแบบอาคารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กว่า 16 อาคาร  ออกแบบอาคารสาธารณะแก่หน่วยงานต่างๆ 7 หน่วยงาน (พ.ศ.-2550-2554) ออกแบบอาคารภาคเอกชน 13 โครงการ (พ.ศ.2550-2562)

ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.

15 มิถุนายน 2563

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง