ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรีนารี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ดังนี้

 

1. อาจารย์ นายแพทย์ ไรอัน เอ ลอยด์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561

 

2. อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561

 

3. อาจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562

 

4. อาจารย์ ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562

 

5. อาจารย์ ดร.ลลิดา โรจนธรรมณี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสรีรวิทยา ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง