ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ และ ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ศูนย์เครื่องมือฯ

     มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ และผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

 

ชื่อ-สกุล

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ

ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒. อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล

ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สายงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์

ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง