ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ และ ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ อพ.สธ.

   มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการและผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้

ชื่อ-สกุล

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ

ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง มะรังศรี

ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มทส)

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คธา วาทกิจ

ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.คลองไผ่)

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง