ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นการชั่วคราว

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กําลังทวีความรุนแรงและมีผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงสมควรกําหนดมาตรการเพื่อควบคุม และลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว ..
 
จึงประกาศปิดทําการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีเป็นการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดประกาศ ดังแนบ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง