แนวปฏิบัติสำหรับการคัดกรองไข้ก่อนการเข้ากลุ่มอาคารทำการ และกลุ่มอาคารหอพัก และประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยกับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

      ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ออกประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสอดรับกับประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนั้น 

 

      เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการคัดกรองไข้ก่อนการเข้ากลุ่มอาคารทำการ และกลุ่มอาคารหอพัก ตลอดจนการดูแลสุขอนามัยด้านสถานที่ของอาคารภายในมหาวิทยาลัย จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 และ มาตรการการใช้ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา การใช้สถานกีฬาและสุขภาพ หอพักนักศึกษา และการผ่านเข้าออกประตูกัลยาณมิตร (ประตู 4) โดยมีรายละเอียดดัง ลิงก์

 

 

ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

 

ประกาศ มาตรการการใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

ประกาศ มาตรการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

ประกาศ มาตรการการใช้สถานกีฬาและสุขภาพกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

ประกาศ มาตรการด้านหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

ประกาศ มาตรการการผ่านเข้า-ออกประตูกัลยาณมิตร (ประตู 4) กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง