ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรีนารี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ดังนี้

 1. อาจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 
  ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 1. อาจารย์ ดร.อุเทน ลีตน                                                                    
  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 1. อาจารย์ ดร.นันทวุฒิ คะอังกุ 
  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”  ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 1. อาจารย์ ดร.สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์
  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (เทียบตำแหน่ง)  “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 1. อาจารย์ ดร.ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล
  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (เทียบตำแหน่ง) “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาฟิสิกส์                 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง