ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

 

ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

รศ.ร.อ.ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

รศ.ดร. พรศิริ จงกล
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

อ.ดร. สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร. สารัมภ์ บุญมี
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสุรวิวัฒน์

อ.ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสุรวิวัฒน์

ผศ.ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนหัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง