ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรีนารี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้

1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคำ  
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช 
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเคมี

3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ทวีศักดิ์ ทองทวี  
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”  ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์

4.   อาจารย์ ดร.อัญญานี คำแก้ว  
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเคมี                 

5.   อาจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง 
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                 

6.   ดร.กัลยา วิริยะ
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (เทียบตำแหน่ง) “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

7.   ดร.อานนท์ ไชยสุริยา
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (เทียบตำแหน่ง) “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง