ขอแสดงความยินดีกับอธิการบดี มทส. ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นประธานที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง