ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

 

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ผศ. ดร. กีรติ สุลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ผศ.ดร.เจษฎา ตัณฑนุช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์

รศ.ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง