ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายวิชาการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 10 ราย ดังนี้


รองศาสตราจารย์ 3 ราย

  • ผศ. ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

 

  • อ. ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาฟิสิกส์

 

  • ผศ. ดร.เผด็จ เผ่าละออ

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 ราย

 

  • อ. ดร.วิทธวัช โมฬี
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
               
  • อ. ดร.สันติ วัฒฐานะ
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาชีววิทยา
 
  • อ. ดร.ตติยา ตรงสถิตกุล
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
 
  • อ. ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์
 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา
 
  • อ. ดร.อดิศักดิ์ สุวิทวัส
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (เทียบตำแหน่ง)
 
  •  ผศ. ดร.พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์
 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (เทียบตำแหน่ง) 
 
  • ผศ. ดร.เล็ก วันทา
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เทียบตำแหน่ง)
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง