ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ...

        เพื่อเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้รัฐจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบคอบและเป็นระบบ
 

          จึงขอเชิญชวน บุคลากร และนักศึกษา มทส. รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... เป็นรายมาตรา ตามแบบรับฟังความคิดเห็นนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ...

 

- สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
https://drive.google.com/open?id=1X_mnNjiB8_f8q8A3CsRY4jcgWy_mik2y


- (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
https://drive.google.com/open?id=1ljuVMTpOvmuaOL_9VBfWQfKzbUFrzxsy


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง