สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้นและเงินกู้

สหกรณ์ออมทรัพย์ มทส. รับสมัครหัวหน้าสินเชื่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้นและเงินกู้ (หัวหน้าสินเชื่อ) 1 ตำแหน่ง

ยื่นสมัครได้ระหว่างวันที่ 1 - 16 มีนาคม 2561

ประกาศรับสมัคร
http://saving.sut.ac.th/images/stories/Sut-61-02C0-OP-.pdf

ใบสมัคร
http://saving.sut.ac.th/images/stories/Sut-61-01C0-OP--.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044224096, 044224101, 044224102
http://saving.sut.ac.th/


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง