ไม่ให้ ไม่รับ NO GIFT POLICY

ไม่ให้ ไม่รับ  
NO GIFT POLICY

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอความร่วมมือ “งดการให้ / การรับ”กระเช้าหรือของขวัญในเทศกาลปีใหม่แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดี และความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง