หลักสูตร STARS (SUT Teaching Academics Recognition Scheme) ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรและได้รับการรับรองต่อเนื่องจากสถาบัน Advance HE

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมเป็นสมาชิกระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) กับสถาบัน Advance HE และดำเนินการจัดสร้างหลักสูตรการอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework) ในชื่อหลักสูตร STARS (SUT Teaching Academics Recognition Scheme)” โดยมุ่งเน้นให้เกิดทักษะการสอนระดับอุดมศึกษาที่เข้มข้นและก่อเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อผู้เรียน   ซึ่งหลักสูตร STARS ได้ริเริ่มใช้ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา

จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการยกระดับการจัดการเรียนการสอน  รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร (SFHEA, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ)  ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ (หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์) และความร่วมมือในการดำเนินการจาก รศ.ดร.อิศรา ประมูลศุข (SFHEA, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)  ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา หลักสูตร STARS (SUT Teaching Academics Recognition Scheme)  ได้รับการปรับปรุงและรับรองต่ออายุหลักสูตรต่อเนื่อง  โดยสถาบัน Advance HE และมีผลรับรองอย่างเป็นทางการตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569  และเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาให้มีความเหมาะในการพัฒนาทั้ง บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนรู้ (เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน) ของมหาวิทยาลัย

 

 

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โดย สถานพัฒนาคณาจารย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์  โทรศัพท์ 0-4422-4660
เว็บไซต์ http://beta.sut.ac.th/fda


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง