มทส. เจ้าภาพจัดสัมมนา เครือข่ายคลังหน่วยกิต เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มทส. เจ้าภาพจัดสัมมนา เครือข่ายคลังหน่วยกิต เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “เครือข่ายคลังหน่วยกิต เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
 


โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย
  • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการดําเนินงานคลังหน่วยกิตใน ระดับอุดมศึกษา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร ประธานอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต คณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา
  • การเสวนา เรื่อง “เครือข่ายคลังหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”  โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ ของทั้งสามมหาวิทยาลัย
  • การบรรยายเรื่อง “การออกแบบหลักสูตรแบบมอดูลและการดำเนินการเครือข่ายหลักสูตรคลังหน่วยกิต”  โดยคณบดีสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล มทส. กิจกรรมกลุ่มความร่วมมือของทั้งสามมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กลุ่มหลักสูตรด้านดิจิทัล กลุ่มหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มหลักสูตรศึกษาทั่วไป และกลุ่มงานทะเบียน


โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทั้งสามมหาวิทยาลัย รวม 60 คน ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มทส.

 
 
 
กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเครือข่ายคลังหน่วยกิต เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ สามารถสะสมผลลัพธ์การเรียนรู้และหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยใดก็ได้ และสามารถนำไปเทียบโอนเพื่อสำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่ายแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งได้
 
 
-----------------------------
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง