มทส. อันดับ 1 ของประเทศ ด้านการจัดการของเสีย (Waste) อันดับที่ 3 ของไทย และ อันดับที่ 61 ของโลก ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 2022

มทส. อันดับ 1 ของประเทศ ด้านการจัดการของเสีย (Waste)

อันดับที่ 3 ของไทย และ อันดับที่ 61 ของโลก ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 2022

 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของประเทศ ด้านการจัดการของเสีย (Waste) โดยเป็นอันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกปี ค.ศ. 2022 หรือ UI GreenMetric World University Ranking 2022 และเป็นอันดับที่ 61 ของโลก ร่วมกับมหาวิทยาลัย 8 แห่ง จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก 1,050 แห่ง

 

 

     ทั้งนี้ UI GreenMetric World University Ranking เป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดทำโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา ซึ่งเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของ UI ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เป็นเกณฑ์ชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1. Setting and Infrastructure, SI (15%) 2. Energy and Climate Change, EC (21%) 3. Waste, WS (18%) 4. Water, WR (10%)5. Transportation,TR (18%) 6. Education and Research, ED (18%)

 

     

     สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เข้าร่วมการจัดอันดับมาเป็นปีที่ 10 โดยในปี ค.ศ. 2022 อันดับโลกปรับตัวดีขึ้นเป็นอันดับที่ 61 ของโลก จากอันดับที่ 75 ในปีที่ผ่านมา ส่วนอันดับของประเทศไทยคงที่ อยู่อันดับที่ 3 มีคะแนนรวม 8,375 คะแนน เพิ่มขึ้น 400 คะแนนจากปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมการจัดอันดับ จำนวน 47 แห่ง โดยอันดับที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล และอันดับที่ 3 ร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

 

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มุ่งมั่นในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ทั้งในด้านสภาพที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสีย การจัดการน้ำ การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ มทส. ยังมุ่งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ ตอบสนองนโยบายมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน (Innovation and Sustainable University) ตามยุทธศาสตร์การบริหารงาน SUT 2025

 

 

 

ส่วนอาคารสถานที่ / ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

13 ธันวาคม 2565

ที่มา : https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2022 http://green.sut.ac.th


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง