มทส. อันดับ 11 สถาบันอุดมศึกษาที่ชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุดของประเทศ

 มทส. อันดับ 11 สถาบันอุดมศึกษาที่ชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุดของประเทศ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ จาก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร   
 
 
 
 
 
 
ทั้งนี้ มทส. อยู่ในอันดับที่ 11 ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ จากสถานศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 313 แห่ง โดยทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สถานศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของผู้กู้ยืม บ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน ตลอดจนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการชำระหนี้กองทุน ส่งผลให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง