ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาทั่วไป

ขอแสดงความยินดี
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาทั่วไป
เนื่องจากเป็นผู้บุกเบิกและยกระดับให้วิชาศึกษาทั่วไป (General Education - GE) ให้มีส่วนในการผลักดันและขับเคลื่อนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทย มาอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในประเทศไทยใช้เพื่อสร้างนิสิตนักศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ร่วมรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ของ “วิชาศึกษาทั่วไป” (General Education) ในระดับอุดมศึกษาที่ครอบคลุม ทั้งในเรื่องจุดมุ่งหมาย รูปแบบและวิธีการจัดวิชาศึกษาทั่วไประดับอุดมศึกษาของประชาคมโลกและของไทยในอนาคต ซึ่งบทสรุปกระบวนทัศน์ใหม่ของวิชาศึกษาทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อนำข้อเสนอของที่ประชุมสัมมนาว่าด้วยเรื่องศึกษาทั่วไปในปี พ.ศ.2538 ไปปฏิบัติ กล่าวโดยสรุปของข้อเสนอคือ “ ข้อเสนอที่ชัดเจนให้มีวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาทั่วไปที่แท้จริง ไม่ใช่พื้นฐานวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรควรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของวิชาศึกษาทั่วไป การจัดรายวิชาควรเป็นราย      วิชาบูรณาการ อาจารย์ผู้สอนควรเป็นผู้เข้าใจปรัชญาของการศึกษาทั่วไปอย่างดี มีเทคนิคการสอนโดยเฉพาะสอนนักศึกษาให้คิดเป็น ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงการเสนอให้มีหน่วยงานรองรับการดำเนินงานของวิชาศึกษาทั่วไป”
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565
เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาทั่วไป
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting

จัดโดย :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง