มทส. อันดับ 6 ของไทย ที่ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารที่มีคุณภาพสูง ตามการจัดอันดับของ Nature Index 2022

มทส. อันดับ 6 ของไทย ที่ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารที่มีคุณภาพสูง

ตามการจัดอันดับของ Nature Index 2022

Nature Index 2022 ได้เผยผลการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิทยาศาสตร์คุณภาพสูงในเครือ Nature Research โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดอันดับที่ 6 ของประเทศไทย 1

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. เผยว่า "จากการประกาศผลการจัดอันดับของ Nature Index 2022 ที่พิจารณาจากผลการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิทยาศาสตร์คุณภาพสูง ในเครือ Nature Research จำนวน 82 รายชื่อ โดยเป็นบทความที่ตีพิมพ์ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2021 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022 มีจำนวนบทความวิจัยที่มีผู้เขียนเป็นพนักงาน มทส. (Count)2 ทั้งสิ้น 58 บทความ และมีจำนวนสัดส่วน/ส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของบทความที่จัดสรรให้กับสถาบันหรือประเทศ (Share หรือ Fractional Count: FC)3 เท่ากับ 2.69 ในส่วนของกลุ่มสาขาวิชา มทส. ได้รับการจัดอันดับ 3 กลุ่มสาขาวิชาคือ กลุ่มสาขา Life Sciences อยู่ในอันดับที่ 5 ของไทย (FC=0.69) กลุ่มสาขา Chemistry มทส. อยู่ในอันดับที่ 6 ของไทย (FC=0.98) และกลุ่มสาขา Physical Sciences มทส. อยู่ในอันดับที่ 8 ของไทย  (FC=1.02) โดยกลุ่มสาขา Physical Sciences มีค่า FC สูงสุดใน 3 กลุ่มสาขาวิชา รายละเอียดดังรูปที่ 1 และตารางที่ 1

รูปที่ 1 จำนวนบทความตีพิมพ์และจำนวนสัดส่วน/ส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของบทความของ มทส.

 1 หน่วยงานที่จัดอันดับ ประกอบด้วย Academic, Government, Corporate, Healthcare และ NPO/NGO

2 จำนวนบทความตีพิมพ์ที่ผู้เขียนอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับการประเมิน (Count) ยกตัวอย่างเช่น บทความ 1 บทความ ที่มีผู้เขียน 1 คน หรือ หลายคนจาก มทส. ดังนั้น  มทส. จะได้รับค่า Count เท่ากับ 1

3 จำนวนสัดส่วน/ส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของบทความที่จัดสรรให้กับสถาบันหรือประเทศ (Fractional Count: FC) โดย 1 บทความ จะมีค่า FC เท่ากับ 1 ซึ่งถูกแบ่งให้ผู้เขียนทุกคนในบทความหนึ่ง ๆ ภายใต้สมมติฐานที่ว่าทุกคนมีส่วนร่วมเท่าเทียมกัน ยกตัวอย่างเช่น บทความ 1 บทความ ที่มีผู้เขียน 10 คน หมายความว่าผู้เขียนแต่ละคนได้รับค่า Fractional Count เท่ากับ 0.1

-----------------------


ตารางที่ 1 ผลการจัดอันดับ Top 10 ของไทยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารเครือ Nature Research

หมายเหตุ  เรียงอันดับตามค่า FC (Fractional Count)

 

เมื่อพิจารณาบทความที่มีผู้เขียนเป็นพนักงาน มทส. พบว่า สาขา Physical Sciences มีจำนวนสูงสุด 54 บทความ รองลงมาเป็นสาขา Life Sciences และ Chemistry จำนวน 2 บทความเท่ากัน ทั้งนี้ วารสารที่ตีพิมพ์บทความของผู้เขียนที่เป็นพนักงาน มทส. มากที่สุดถึง 18 บทความ คือ Journal of High Energy Physics รองลงมา เป็นวารสาร Physical Review Lettersม European Physical Journal C และ Physical Review D ตีพิมพ์บทความของผู้เขียนที่เป็นพนักงาน มทส. 13, 11 และ 10 บทความ ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จำนวนบทความที่ผู้เขียนเป็นพนักงาน มทส. ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ

 

สำหรับความร่วมมือของผู้แต่ง มทส. กับผู้แต่งอื่น เป็นความร่วมมือในระดับนานาชาติถึงร้อยละ 94.62 แสดงได้ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2 ความร่วมมือของผู้แต่ง มทส. กับผู้แต่งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

ความร่วมมือของผู้แต่ง มทส. กับผู้แต่งชาวไทยมีทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน โดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มากที่สุด สำหรับความร่วมมือระหว่างผู้แต่ง มทส. กับ ผู้แต่งชาวไทย 10 อันดับแรก แสดงได้ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ความร่วมมือของผู้แต่ง มทส. กับผู้แต่งที่เป็นชาวไทย 10 อันดับแรก

 

ความร่วมมือของผู้แต่ง มทส. กับผู้แต่งชาวต่างชาติมีทั้งสิ้น 312 หน่วยงาน โดยมีความร่วมมือกับ Chinese Academy of Sciences (CAS) มากที่สุด สำหรับความร่วมมือระหว่างผู้แต่ง มทส. กับผู้แต่งชาวต่างชาติ 10 อันดับแรก แสดงได้ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 ความร่วมมือของผู้แต่ง มทส. กับผู้แต่งที่เป็นชาวต่างชาติ 10 อันดับแรก

เมื่อเปรียบเทียบผลงานย้อนหลัง 5 ปี พบว่า มทส. มีค่า FC  สูงสุดในปี 2018 รองลงมาเป็นปี 2022, 2020, 2021 และ 2019 ตามลำดับ แต่หากเรียงลำดับตามจำนวนบทความที่มีผู้เขียนเป็นพนักงาน มทส. พบว่า จำนวนบทความที่มีผู้เขียนเป็นพนักงาน มทส. ปี 2022 มีจำนวนสูงสุด 58 บทความ รายละเอียดแสดงได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารเครือ Nature Research ที่มีผู้เขียนเป็นพนักงาน มทส.

 

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่า มทส. มีศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายคงต้องร่วมกันทำงานอย่างหนักต่อไป เพื่อจะสร้างองค์ความรู้ใหม่ในทุกกลุ่มสาขาโดยมุ่งเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.natureindex.com/institution-outputs/generate/chemistry/countries-Thailand/all

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.
17 มิถุนายน 2565

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง