มทส. รับมอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสส่วนบุคคลพระราชทาน (ชุด PPE)

         วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.30 น. ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ. มทส.) จังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน รพ. มทส. (EOC) อาจารย์ แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ. มทส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้ารับมอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสส่วนบุคคลพระราชทาน (ชุด PPE) จำนวน 550 ชุด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอย่างหาที่สุดมิได้
 
 
 
 
 
 
 
 
         ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 18,900,000 บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานสมทบโดยเสด็จพระราชกุศล ทั้งนี้ อว. ได้ส่งมอบเงินพระราชทานให้แก่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว. ที่ดำเนินงานโรงพยาบาลสนามเครือข่าย อว. และศูนย์แยกกักชุมชนหรือศูนย์พักคอยในสังกัด อว. จำนวน 46 แห่ง เป็นเงินจำนวน 17,300,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน) และจัดสรรเงินซื้อชุดป้องกันเชื้อไวรัสส่วนบุคคล (ชุด PPE) จำนวน 10,000 ชุด เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลสนามเครือข่าย อว. และศูนย์แยกกักชุมชนหรือศูนย์พักคอยในสังกัด อว. จำนวน 38 แห่ง เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว. ได้รับการจัดสรรชุดป้องกันเชื้อไวรัสส่วนบุคคลพระราชทาน (ชุด PPE) จำนวน 550 ชุด เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปตามพระราชประสงค์ต่อไป
 
 
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง