ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ประจำปี พ.ศ. 2563

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  ในโอกาสได้รับรางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ประจำปี พ.ศ. 2563 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดูเพิ่มเติมที่ https://library.sut.ac.th/greenlibrary  ทั้งนี้ จะมีการเข้ารับรางวัลจากผู้แทนพระองค์ฯ ในลำดับต่อไป 
#ห้องสมุดสีเขียว #ห้องสมุด #บรรณสาร #SUT library
 

 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
         มีเป้าประสงค์การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และสร้างความรับผิดชอบต่อการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และมีการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ของสมาคมฯ และเป็นการสนับสนุนแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยในการสร้างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และการสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 

 
 
   ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรม เช่น
กิจกรรมสื่อความห่วงใย … ผ่านถุงใส่ยา
จัดงาน SUT GREEN LIBRARY FAIR 2019 
กิจกรรม ปฏิทินเพื่อน้อง
กิจกรรม SUT ZERO WASTE DAY
กิจกรรม DIY BY WASTE MATERIAL
กิจกรรม RECYCLE for FRIEND
กิจกรรม ENERGY & ENVIRONMENT CORNER
กิจกรรมอบรมเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
กิจกรรม KM : จัดการขยะด้วย 3R
กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส 
กิจกรรมกิจกรรม “ปลูกผักสวนครัวอายุสั้น  ไม่กี่วันก็ทานได้” 
กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานและลดขยะ
ศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
   

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง