มทส. ได้รับการประเมินในระดับดีมากด้านการวิจัย จากการประเมินโดย U-Multirank

มทส. ได้รับการประเมินในระดับดีมากด้านการวิจัย
จากการประเมินโดย
U-Multirank

 

    เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา U-Multirank สถาบันที่ทำการประเมินสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก European Commission ได้เผยผลการประเมินมหาวิทยาลัยทั่วโลก ปี 2021 อย่างเป็นทางการ โดย มทส. ได้รับการประเมินในระดับดีมากด้านการวิจัย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เผยว่า จากการประกาศผลการประเมินมหาวิทยาลัยทั่วโลก ประจำปี 2021 โดย U-Multirank ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำการประเมินสถาบันอุดมศึกษา ด้วยความร่วมมือและผลักดันของ Centre for Higher Education (CHE-Germany), Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS-Netherland) และได้รับทุนสนับสนุนจาก European Commission ในปีนี้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประเมิน 1,948 แห่ง จาก 97 ประเทศทั่วโลก สถาบันแห่งนี้จะทำหน้าที่ประเมินมหาวิทยาลัยจากผลงานใน 5 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน (Teaching & Learning) ด้านการวิจัย (Research) ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) ด้านความเป็นนานาชาติ (International Orientation) และด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement)

ในปี 2021 มทส. ได้รับการประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ระดับสถาบัน และระดับกลุ่มสาขาวิชา โดยเป็นกลุ่มสาขาวิชาของ 3 สำนักวิชา คือ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ผลการประเมินระดับสถาบันของ มทส. ในปี 2021 พบว่า มทส. มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย โดยได้รับการประเมินในระดับดีมาก (Very good) 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ External research income, Post-doc positions และ Professional publications และด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้อีก 1 ตัวชี้วัด คือ Income from private sources

นอกจากนี้ มทส. ยังได้รับการประเมินในระดับดี (Good) อีก 2 ตัวชี้วัด คือ ด้านการเรียนการสอน ในตัวชี้วัด อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Bachelor graduate rate) และด้านความเป็นนานาชาติในตัวชี้วัด จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติ (International academic staff) ดังรูปที่ 1

 

รูปที่ 1 ผลการประเมินระดับสถาบันของ มทส. ปี 2021

ที่มา: https://www.umultirank.org/study-at/suranaree-university-of-technology-rankings

 

 

สำหรับผลการประเมินในระดับกลุ่มสาขาวิชา ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการประเมินในระดับดีมาก (Very good) 4 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดด้านการเรียนการสอน 1 ตัวชี้วัด คือ Academic staff with doctorates ตัวชี้วัดด้านการวิจัย 2 ตัวชี้วัด คือ External research income และ Doctorate productivity และตัวชี้วัดด้านความเป็นนานาชาติ 1 ตัวชี้วัด คือ  International orientation of master programmes

นอกจากนี้ ยังได้รับการประเมินในระดับดี (Good) 6 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดด้านการเรียนการสอนในมุมมองของนักศึกษา 2 ตัวชี้วัด คือ Inclusion of work/practical experience และ Library facilities ตัวชี้วัดด้านการวิจัย 1 ตัวชี้วัด คือ Research orientation of teaching ตัวชี้วัดด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ 1 ตัวชี้วัด คือ Income from private sources และตัวชี้วัดด้านความเป็นนานาชาติ 2 ตัวชี้วัดคือ International orientation of bachelor programmes และ International doctorate degrees ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ผลการประเมินระดับกลุ่มสาขาของ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2021

ที่มา: https://www.umultirank.org/university-performance-charts/suranaree-university-of-technology-rankings/?department=9804062&field=54

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับการประเมินในระดับดีมาก (Very good) 2 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดด้านการเรียนการสอนทั้ง 2 ตัวชี้วัด คือ Academic staff with doctorates และ Contact with work environment (masters)

นอกจากนี้ ยังได้รับการประเมินในระดับดี (Good) 4 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดด้านการเรียนการสอน 3 ตัวชี้วัด คือ Student-staff ratio, Graduating on time (masters) และ Hospital beds available for teaching ตัวชี้วัดด้านการวิจัย 1 ตัวชี้วัด คือ External research income ดังรูปที่ 3


รูปที่ 3 ผลการประเมินระดับกลุ่มสาขาของ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปี 2021

ที่มา: https://www.umultirank.org/university-performance-charts/suranaree-university-of-technology-rankings/?department=9804063&field=36

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการประเมินในระดับดีมาก (Very good) 1 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค คือ Student internships in the region

นอกจากนี้ ยังได้รับการประเมินในระดับดี (Good) 21 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดด้านการเรียนการสอน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ Student-staff ratio, Graduating on time (bachelors), Contact with work environment (bachelors), และ Contact with work environment (masters) ตัวชี้วัดด้านการเรียนการสอนในมุมมองของนักศึกษา 13 ตัวชี้วัด ได้แก่ Overall learning experience, Quality of courses & teaching, Organisation of program, Contact with teachers, Inclusion of work/practical experience, Library facilities, IT provision, Room facilities, Linking clinical/preclinical teaching, Skills Labs, Bedside teaching, Inclusion of practical experience/clerkships และ Digital teaching ตัวชี้วัดด้านการวิจัย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ External research income และ Research orientation of teaching และด้านความเป็นนานาชาติ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ Opportunities to study abroad และ International research grants ดังรูปที่ 4


รูปที่ 4 ผลการประเมินระดับกลุ่มสาขาของ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปี 2021

ที่มา: https://www.umultirank.org/university-performance-charts/suranaree-university-of-technology-rankings/?department=9804064&field=38

 

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง สำหรับผลการประเมินครั้งนี้ ทั้งระดับสถาบันและระดับกลุ่มสาขาวิชา ผลการประเมินดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ มทส. ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในครั้งนี้” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 

 

รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://www.umultirank.org/study-at/suranaree-university-of-technology-rankings

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส./30 กันยายน 2564

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง