คณาจารย์ มทส. ติดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพระดับประเทศ จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021

คณาจารย์ มทส. ติดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพระดับประเทศ

จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021

 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ 39 ราย ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับโลก จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021 ประกอบด้วย

ผศ. ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ติดอันดับ 1 ใน 10 นักวิจัยที่มีศักยภาพระดับประเทศ โดยเป็นนักวิจัยอันดับที่ 1 ของ มทส. อันดับที่  6 ของไทย และ อันดับที่ 11,479 ของโลก

สำหรับอาจารย์ที่อยู่ใน 50 อันดับแรกของประเทศ ได้แก่

ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอันดับที่ 2 ของ มทส. อันดับที่  12 ของไทย และ อันดับที่ 22,409 ของโลก

ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นอันดับที่ 3 ของ มทส. อันดับที่  31 ของไทย และ อันดับที่ 43,100 ของโลก

รศ. ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นอันดับที่ 4 ของ มทส. อันดับที่  47 ของไทย และ อันดับที่ 60,522 ของโลก

 

    นอกจากนี้ ยังมีคณาจารย์ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับโลกที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ ได้แก่ ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ รศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา ศ. ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์ ศ. ภกญ. ดร.มณฑารพ ยมาภัย ศ. ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ศ. ดร.จตุพร วิทยาคุณ รศ. ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ รศ. ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ ผศ. ดร.อัญญานี คำแก้ว ผศ. ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ รศ. พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ (ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์) รศ. ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์ รศ. ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล ผศ. ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์ รศ. ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช รศ. ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา ผศ. ดร.กมลวัช งามเชื้อ รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ รศ. ดร.ปราโมทย์ แพงคำ รศ. ดร.สินีนาฏ ศิริ อ. ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์ ผศ. ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี Asst. Dr.Christoph Herold  ผศ. ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา รศ. ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ Dr. Rung Yi Lai อ. ดร.เอกรงค์ สุขจิต ผศ. ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ Dr. Menglim Hoy อ. ดร.ปิยะนุช ปิ่นอยู่ รศ. ดร.วิสิษฐ์ แววสูงเนิน รศ. ดร.หนูเดือน เมืองแสน รศ. ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ และ ผศ. ดร.รัตน บริสุทธิกุล

tiktok takipçi satın al tiktok takipçi satın al tiktok takipçi satın al tiktok takipçi satın al tiktok takipçi satın al tiktok takipçi satın al tiktok takipçi satın al tiktok takipçi satın al tiktok takipçi satın al tiktok takipçi satın al takipçi satın al takipçi satın al izmir escort izmir escort bayan izmir bayan escort escort izmir istanbul escort

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.adscientificindex.com/?country_code=th

https://www.adscientificindex.com/?university=Suranaree+University+of+Technology


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง