มทส. ขอแสดงความยินดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ผ่านเกณฑ์ EdPEx200 รุ่นที่ 8

มทส. ขอแสดงความยินดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ผ่านเกณฑ์ EdPEx200 รุ่นที่ 8

     สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เตรียมพร้อมดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในขั้นต่อไป

  

     สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รุ่นที่ 8 (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหน่วยงานระดับคณะวิชา 88 หน่วยงานเข้าร่วม ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 22 หน่วยงาน โดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ได้ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 โดยผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน ให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2 ในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินเพิ่มเติม 6 หน่วยงาน หน่วยงาน ประกอบด้วย

     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับสถาบัน คณะดุริยางคศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

     รศ. ดร. พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. กล่าวว่า “สำนักวิชาวิศวกรรมสาศตร์ มทส. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผ่านการประเมินโครงการ EdPEx200 ซึ่งโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศนั้น เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยนำเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx200 ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเอื้อต่อการพัฒนามาตรฐานการศึกษาอย่างบูรณาการ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เข้าร่วมต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx200 และจัดส่งรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report) และข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ให้กับ สกอ. ทุกปีการศึกษาตามที่กำหนด และเมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินในเบื้องต้นแล้วจะต้องรับการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx จากทีมผู้ประเมิน (EdPEx Assessor) โดยมีกำหนดระยะเวลา 4 ปี หรือเมื่อพร้อม ทั้งนี้ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. พร้อมจะดำเนินการตามเกณฑ์ของ EdPEx200 ในลำดับต่อไป”


สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.edpex.org/2021/07/edpex200-8-1.html

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง