มทส. ประกาศเจตจำนงสุจริตส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน

มทส. ประกาศเจตจำนงสุจริตส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน

 

วันที่ 30 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ในการประชุมประสานงานบริหารประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร

 

ในการนี้ อธิการบดี มทส. ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ที่มุ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีอย่างเต็มกำลัง เต็มความสามารถ และเต็มตามศักยภาพสูงสุด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

 

1. สนับสนุนการนำระบบ Project Based Management (PBM) มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผน ติดตามและรายงานผล ตลอดจนนำมาใช้ในการบริหารงานที่นำสมัยและเป็นธรรม

2. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

3. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ

4. สร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รู้จักแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ

5. ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม อันจะส่งผลให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริต และมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต

6. ปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

7. บริหารงานตามหลักธรรมัตตาภิบาล คือ หลักอัตตาภิบาล 3 หลักการ ได้แก่  ความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ และความรับผิดชอบต่อสังคม หลักธรรมาภิบาล 6 หลักการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

 

 

 

 

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มทส. ตระหนักถึงความสำคัญและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สู่ระดับสำนักวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยสอนและวิจัย นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน หรือการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นการสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำหลักธรรมาภิบาลยึดถือปฏัตินับแต่ได้รับการสถาปนาก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง