ผู้บริหาร มทส. รับการแต่งตั้งจาก EEC HDC เป็นคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมในมาตรการพิเศษชะลอการว่างงาน

ผู้บริหาร มทส. รับการแต่งตั้งจาก EEC HDC เป็นคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมในมาตรการพิเศษชะลอการว่างงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มทส. ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากคณะทำงานประสานงานด้านพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) เป็น “คณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมในมาตรการพิเศษชะลอการว่างงาน” ตามนโนบายของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา
โดยคณะทำงานมีบทบาทหน้าที่ดำเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการตามมาตรการพิเศษของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในโครงการฝึกอบรมระยะสั้นมาตรการพิเศษชะลอการว่างงาน โดยประสานกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การอบรมและพัฒนาดำเนินไปตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมกำกับ ติดตาม และปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนที่เข้าร่วม เพื่อให้การฝึกอบรมบรรลุผลตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ มีสถาบันการศึกษา 7 สถาบัน เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถาบันการศึกษาที่จับคู่กับ บริษัทฮอนด้า ภาคอุตสาหกรรมยนต์ จากการที่เศรษฐกิจทั่วโลกประสบภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงเศรษฐกิจไทยซึ่งอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับศักยภาพในปี 2563 โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการผลิตในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจ และการจ้างงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยวจำนวนมาก ประเทศไทยต้องสูญเสียรายได้ 2 ล้านล้านบาท ค่า GDP อีอีซี ปี 2563 -8.7 เปอร์เซนต์ คดว่าจะมีการว่างงาน จำนวน 1 แสนคน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตอีอีซี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้จัดทำมาตรการสำคัญสนองตามนโยบายรัฐบาลด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยได้มอบนโยบายให้ EEC HDC ดำเนินการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นตามรูปแบบ EEC Model ในรูปแบบมาตรการพิเศษอีอีซี

 

film izle

.  

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง