สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มทส.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มทส.
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๔๘๔ คน
 
 
วันนี้ (๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๓.๔๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
 
 
ในการนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๔ ราย ดังนี้ ปริญญาการจัดการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการจัดการ) ได้แก่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) ได้แก่ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และผู้ทำคุณประโยชน์ยิ่งแก่มหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณเข็มกิตติการทองคำ ๑ ราย ได้แก่ นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการตามภารกิจมาเป็นปีที่ ๓๐ โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น ๑๐๖ หลักสูตร ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ ภาษาอังกฤษ สาธารณสุขศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น ๓,๑๖๖ ราย ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ ดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ ๒๑ มหาบัณฑิตรุ่นที่ ๒๒ และบัณฑิตรุ่นที่ ๒๔ รวมจำนวน ๒,๘๕๓ ราย ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาบัณฑิตรุ่นที่ ๖ และบัณฑิตรุ่นที่ ๒๐ รวมจำนวน ๓๑๓ ราย ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนยอดเยี่ยมสาขาวิชาต่าง ๆ เข้ารับพระราชทานเข็มทองคำ จำนวน ๓๖ ราย และผู้ได้รับรางวัลศรีปีบทอง ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับนักศึกษาที่มีผลงานและความสามารถดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั่วไป เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จำนวน ๑ ราย
 
 
 
 
 
 
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิต ความตอนหนึ่งว่า “บัณฑิตทั้งหลายคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า การประกอบกิจการงานเพื่อสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความรู้ ความรู้นั้นมีหลายอย่าง นอกจากความรู้ในหลักวิชา ดังที่บัณฑิตได้ศึกษาเล่าเรียนมา กับความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ซึ่งบัณฑิตจะต้องศึกษาทำความเข้าใจต่อไปแล้ว ยังมีความรู้รอบตัวในเรื่องต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาตนพัฒนางานของแต่ละคนด้วย ทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งความรู้ในหลักวิชา ความรู้ความเข้าใจในงาน และความรู้รอบตัว เมื่อจะศึกษาเรื่องใดก็ควรศึกษาให้รู้แน่ชัด และให้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม จะได้เลือกสรรความรู้ที่ถูกต้อง ที่เป็นประโยชน์ และที่พอเหมาะพอดีกับงาน มาใช้ปฏิบัติกิจการงานให้สำเร็จผลได้ หากบัณฑิตจะนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจ แล้วตั้งใจขวนขวายสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ ด้วยสติความระลึกรู้ตัว และด้วยความเฉลียวฉลาดสามารถดังกล่าว ก็มั่นใจได้ว่า แต่ละคนจะสามารถประกอบกิจการงานให้เจริญก้าวหน้า บังเกิดผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และแก่ชาติบ้านเมือง ได้อย่างสมบูรณ์พร้อม”
 
 
film izle

.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง