มทส. กำจัดวัตถุดิบกัญชาส่วนเกิน รอบการผลิตแรก หลังการเก็บเกี่ยว และส่งมอบผลผลิตกัญชาคุณภาพให้ รพ.และกรมการแพทย์แผนไทย

มทส. กำจัดวัตถุดิบกัญชาส่วนเกิน รอบการผลิตแรก หลังการเก็บเกี่ยว และส่งมอบผลผลิตกัญชาคุณภาพให้ รพ.และกรมการแพทย์แผนไทย
 
 
 
28 ตุลาคม 2563 โครงการวิจัย “การผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ดำเนินการ “กำจัดวัตถุดิบกัญชาส่วนเกิน” ประกอบด้วยเศษซากแห้งของ ช่อดอก ต้น และราก รวมจำนวนกว่า 600 กิโลกรัม ซึ่งเป็นเศษซากที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชาคุณภาพ รุ่นแรก หลังจากได้ดำเนินการส่งมอบวัตถุดิบกัญชาให้แก่โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และกรมการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยการกำจัดครั้งนี้ มีคณะกรรมการดำเนินการกำจัดวัตถุดิบกัญชาส่วนเกิน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบจำนวน และทำลายเศษซากที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว มีผู้แทนโครงการวิจัย หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ มทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจโพธิ์กลาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
 
โดยมีขั้นตอนการกำจัด นับแต่ การแยกเศษซากแห้งช่อดอก ลำต้น และราก บรรจุถุงดำ เคลื่อนย้ายถุงบรรจุเศษซากกัญชาไปยังเตาเผาชีวมวล ณ โรงกำจัดขยะแบบครบวงจร มทส. ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัย ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส โดยทำการชั่งนำหนักก่อนเผา และการนำเศษซากเข้าเตาเผาจนแล้วเสร็จ พร้อมบันทึกรายละเอียดการทำลาย รายงานผล และลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง เพื่อนำส่งรายงานต่อเลขานุการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในลำดับต่อไป
 
 
 
 
โครงการวิจัย “การผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทย เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมการผลิตกัญชาแพทย์แผนไทยตามนโยบายของรัฐบาล โดยดำเนินการปลูกกัญชา การตรวจสอบคุณภาพ การใช้พื้นที่แปรรูป การวิจัยยาสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีสำหรับทำยาสมุนไพรที่ได้คุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานสากล โดยมี ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด เป็นนักวิจัยหลัก ปัจจุบันถือได้ว่า มทส. เป็นสถาบันการศึกษาได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อการวิจัยใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนพื้นที่ 15 ไร่ ภายในสวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี ได้รับอนุญาตปลูกจำนวน 3,360 ต้นต่อรอบการผลิตซึ่งสามารถทำได้สองรอบต่อปี ได้ทำการส่งมอบผลิตแห้ง ประกอบด้วย ใบ และช่อดอก ให้แก่โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลเครือข่ายกรมการแพทย์แผนไทย เมื่อเดือนกันยายน 2563 เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตยาสมุนไพรไทยสู่เชิงพาณิชย์ จํานวน 9 ตํารับ คือ ตำรับศุขไสยาศน์ ตำรับทำลายพระสุเมรุ ตำรับยาทาริดสีดวงทวารและโรคผิวหนัง ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น ตำรับยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง ตำรับยาแก้ลมเนาวนารีวาโยตำรับยาไพสาลี ตำรับยาอไภยสาลี และตำรับยาแก้นอนไม่หลับ/ยาแก้ไขผอมเหลือง เป็นไปตามแผนการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง