มทส. ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ลงสู่ระดับสำนักวิชา

     วันนี้.. (14 ตุลาคม 2563) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส. ) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต” ณ ห้อง B5101 (600 ที่นั่ง ) อาคารเรียนรวม 2 โดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. จัดเพื่อร่วมส่งเสริม ผลักดันให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยสอนและวิจัย และนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีส่วนร่วม และให้ความสำคัญในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน หรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นการสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำหลักธรรมาภิบาลยึดถือปฏัตินับแต่ได้รับการสถาปนาก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย
 
 
 
     อธิการบดี มทส. กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีรูปแบบโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารงานที่มีความคล่องตัว มีความเป็นอิสระทั้งการบริหาร และด้านวิชาการ โดยให้การตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ สิ้นสุดในระดับสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นองค์กรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย บนพื้นฐานการกระจายอำนาจตัดสินใจ ทั้งนี้ เพื่อให้มีเกิดความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในดำเนินงานในรูปแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ดั่งจะเห็นได้จากผลสัมฤทธิในการเป็นผู้นำหลายด้าน ทั้งการบริหารจัดการ การเป็นผู้นำด้านสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งสร้างผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ ภายในระยะเวลาอันสั้นเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งรุ่นเดียวกัน
 
 
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความเป็นอิสระ ความคล่องตัวสูงด้านบริหารและวิชาการ ต้องอยู่ภายใต้ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมคุณภาพ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้วางระบบการตรวจสอบ ประเมินผล ไว้อย่างรัดกุม ซึ่งการดำเนินงานในแต่ละส่วนงานก็ยังมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ในระดับส่วนงาน ศูนย์ สถาบัน และสำนักวิชา โดยมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่นำมาพัฒนาปรับปรุง นำการประเมินผลนำไปสู่แนวปฏิบัติในระดับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปแผนงานที่กำหนดไว้
 
 
 
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในมหาวิทยาลัย อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ลงสู่ในระดับสำนักวิชา ซึ่งสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้เริ่มประเดิมและจัด Kick off ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความตระหนัก ปลุกฝั่งจิตสำนึกด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เริ่มจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากหน่วยหนึ่งของสังคมที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป
 
ชมภาพกิจกรรม   https://www.facebook.com/sutnews/posts/3685685298110836

 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง