คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎรศึกษาดูงาน การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎรศึกษาดูงาน
การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
 
     คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อธิการบดี มทส. พร้อมคณะนักวิจัย  ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา และผลงานวิจัยเพื่อส่งเสริมรายได้และศักยภาพเกษตรกร
 
.
 
     นครราชสีมา (10 กรกฎาคม 2563) ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา แก่ นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ จำนวน 50 คน ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฏาคม 2563 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 
 
    พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลงานวิจัยเพื่อส่งเสริมรายได้และศักยภาพของเกษตรกรโดยมีนักวิจัยจาก มทส. และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกอบด้วย 
 
โครงการพัฒนาเรื่อง กระบวนการปลูก มันสําปะหลัง และโครงการพัฒนาโคเนื้อ “โคราชวากิว” 
โดย ผศ. ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้อํานวยการเทคโนธานี มทส. 
 
การวิจัยและพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตข้าวที่มีคุณลักษณะเฉพาะและสร้างความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมา ตามยุทธศาสตร์ครัวโคราชสู่ครัวโลก โดย ผศ. ดร.วาสนา ภานุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
 
     จากนั้น เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ SUT Biorefinery Pilot Plant และโครงการพัฒนาส่งเสริมการใช้มันสําปะหลังโดยการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยกระบวนการไบโอริไฟเบอร์รี่และการผลิตพลาสติกชีวภาพ ณ อาคารศูนย์วิจัยมันสําปะหลัง มทส. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการเลี้ยงโคเนื้อ โคราชวากิว ณ โรงเรือนโควากิว ฟาร์มมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมโครงการการปลูกมันสําปะหลังด้วยระบบน้ำหยด และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ณ แปลงสาธิต มทส. อ.ครบุรี จ. นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
    โดยในวันที่ 11 กรกฎาคม จะศึกษาดูงานกลุ่มผ้าไหมไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ ตําบลเมืองปัก อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และ ศึกษาดูงานการผลิตข้าวที่มีคุณลักษณะเฉพาะและสร้างความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์ครัวโคราชสู่ครัวโลก ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 
     ทั้งนี้ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยในการสร้างอาชีพจากผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ให้แก่กลุ่มเกษตรฐานราก เพื่อการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนและมั่นคงด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 
 
ส่วนประชาสัมพันธ์
10 กรกฎาคม 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง