มทส. ประชุมความร่วมมือ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ตามโครงการทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการรับนักศึกษาเข้าสหกิจศึกษา

     รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล นำคณะคณาจารย์สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. เดินทางเข้าร่วมประชุมความร่วมมือกับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อสนับสนุนการรับนักศึกษาเข้าสหกิจศึกษา การสนับสนุนพนักงานบริษัทในการจัดการศึกษาหรืออบรม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

 

 

 

    ในโอกาสนี้ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยร่วมสู้ภัยไวรัส โควิด-19 จำนวน 10,000 ชิ้น แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง