มทส. เฝ้าระวังเข้ม ลดความเสี่ยง COVID-19 ขยายเวลาเรียนออนไลน์ ให้นักศึกษากลับเข้ามหาวิทยาลัย 25 พ.ค. 63

มทส. เฝ้าระวังเข้ม ลดความเสี่ยง COVID-19 ขยายเวลาเรียนออนไลน์

ให้นักศึกษากลับเข้ามหาวิทยาลัย 25 พ.ค. 63

 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประกาศปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ เพื่อเลี่ยงการแพร่กระจาย COVID-19 โดยขยายเวลาเรียนออนไลน์ ยกเลิกการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการตามกำหนดเดิม และให้นักศึกษากลับเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติได้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ยกเลิกการสอบกลางภาคในชั้นเรียน โดยให้จัดสอบรูปแบบอื่น ๆ พร้อมปรับปฏิทินการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์

 

 

     รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มทส. เผยว่า “สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างยิ่ง   โดยมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร สำหรับด้านการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 3/2562 ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมาตรการการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ โดยให้การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาเป็นการสอนผ่านระบบทางไกลแบบสื่อประสม หรือ การเรียนออนไลน์ โดยไม่มีการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2563 และประกาศปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว โดยให้พนักงานทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

 

     แต่ในขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดยังถือว่าอยู่ในภาวะที่เสี่ยง มหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ได้แก่ ยกเลิกการจัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 และให้นักศึกษากลับเข้าเรียนในชั้นปกติ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ยกเลิกการสอบกลางภาคที่เป็นการสอบในชั้นเรียน ให้ใช้วิธีการจัดสอบโดยให้ผู้สอนวัดและประเมินผลด้วยวิธีการอย่างอื่น เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ การมอบหมายงาน การทำรายงาน หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ รวมถึงการวัดและประเมินผลเป็นระยะระหว่างที่มีการเรียนการสอนด้วย นอกจากนี้ ได้ปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 และปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางศูนย์บริการการศึกษา อย่างไรก็ตาม กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และหากมีการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มทส. กล่าวในที่สุด

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3 เมษายน 2563  

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง