ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ในการได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร ระดับ Associate Fellow

 

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ไตรภพ พาหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ อาจารย์ Dr.Christoph Herold อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในการได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร ระดับ Associate Fellow


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง