มทส. เจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ครั้งที่ 1/2563

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ครั้งที่ 1/2563 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต รองประธาน ทปอ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ เลขาธิการ ทปอ. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการ ทปอ. พร้อมด้วย อธิการบดีและรองอธิการบดีจาก 33 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศที่เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มทส. จังหวัดนครราชสีมา

 

    รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า “ทปอ. ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญ ทปอ. อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประเด็นปัญหาบางประการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและสานต่อ รวมถึงสะท้อนไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การกำหนดบทบาทและทิศทางการดำเนินงานของ ทปอ. ร่วมกัน และเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อวงการอุดมศึกษาไทย ทั้งนี้ การประชุม ทปอ. นัดแรกของปีในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ มทส. จะได้สะท้อนภาพการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เป็นที่พึ่งของสังคม ที่มีสัมฤทธิผลในการดำเนินงาน และกำลังเข้าสู่ปีที่ 30 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอีกด้วย”

 

ชมภาพกิจกรรมการประชุมและดาวน์โหลดภาพได้ทาง: 
http://shorturl.at/wCLN4


ภาพโดย: ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนประชาสัมพันธ์


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง