นักวิจัย มทส. รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

        เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) นักวิจัย และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 40 คน เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิจัยไทยผู้สร้างผลงานที่มีคุณูปการต่อการประเทศอย่างเป็นที่ประจักษ์
 
        ในการนี้ ศ. ดร. ภญ.มณฑารพ ยมาภัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1  ใน 27 นักวิจัยไทย ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ด้วย ทั้งนี้ “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” เป็นทุน สนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถทางวิชาการสูง มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  เพื่อเป็นเกียรติในฐานะที่ได้สร้างผลงานดีเด่นมาตลอดชีวิต นอกจากเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ยังเป็นผู้มีพลังที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงต่อไป รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไป 

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร. ภญ.มณฑารพ ยมาภัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในโอกาสได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ มา ณ โอกาสนี้
 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง