นักวิจัย มทส. คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

นักวิจัย มทส. คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

 

5 นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563ประกอบด้วย 1 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2 รางวัลวิทยานิพนธ์ และ 2 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น โดยเข้ารับมอบรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 และพิธีมอบรางวัลการวิจัยและนวัตกรรม จาก รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มทส. ร่วมแสดงความยินดี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 

 

 

สำหรับผลงานของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย


รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์


รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ได้แก่ ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยานิพนธ์ เรื่อง “อิเล็กโตรสปินนิ่งของสารชีวโมเลกุล”


รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ได้แก่ ดร.กมลวัช งามเชื้อ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การวิเคราะห์ปริมาณและสมบัติทางเคมีของตัวชี้วัดทางชีวภาพและอนุภาคนาโนเงิน”


รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะ ผลงานเรื่อง “กล้องถ่ายภาพสามมิติของผิวหนังแบบมือถือ”


รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสากรรมวิจัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ผลงานเรื่อง “เครื่องตรวจประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบสามเฟสโดยไม่รบกวนการทำงานแบบพกพา”

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง