มทส. ประกาศเจตนารมณ์ SUT Zero Waste สู่การสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มทส. ประกาศเจตนารมณ์ SUT Zero Waste สู่การสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขับเคลื่อนการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรและการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกาศเจตนารมณ์ “SUT Zero Waste สู่การสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จัดกิจกรรม SUT Zero Waste Day สร้างความตระหนักให้ประชาคม มทส. มีส่วนร่วมลดการสร้างขยะต้นทาง สร้างการตระหนักรู้ด้าน Zero Waste ร่วมขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) จัดแสดง ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 


วันนี้ (29 มกราคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เผยว่า “ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายเขียวสะอาด (Green and Clean University) รวมทั้งการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง SUT Re-Profile 2020 ในยุทธศาสตร์การบริหารงานที่นำสมัย เป็นธรรม และสร้างระบบนิเวศน์แห่งคุณภาพ ที่มีประเด็นยุทธศาสตร์ข้อหนึ่งว่าด้วยการสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรและการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการจัดการปัญหาขยะ ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งดําเนินการ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจัดให้มี “กองทุนสิ่งแวดล้อม มทส.” ทุนประเดิม 5.7 ล้านบาท ให้การสนับสนุนทุนสำหรับจัดกิจกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 50 ทุน คิดเป็นทุนสนับสนุน 2.0 ล้านบาท ปัจจุบันมีรายได้จากการบริหารจัดการขยะจากโรงจัดการขยะแบบครบวงจรและธนาคารวัสดุรีไซเคิล ประมาณ 1.20 ล้านบาทต่อปี เหล่านี้เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยได้วางแนวทางไว้
แต่เนื่องจากประชากรภายใน มทส. กว่า 20,000 คน พบว่าเกิดการผลิตขยะมากถึง 1,300 ตันต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีการจัดการขยะปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำมาคัดแยกและแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์และเชื้อเพลิงภายในโรงจัดการขยะแบบครบวงจร แต่หากไม่จัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ที่เน้นหลัก 3R คือ Reduce, Reuse และ Recycle ภายใน 10 ปีข้างหน้าขยะจะล้น มทส. ดังนั้น กองทุนสิ่งแวดล้อม มทส. จึงได้ศึกษาแนวทางที่เหมาะสมกับศักยภาพของชาวมหาวิทยาลัย นั่นคือ “SUT Zero Waste” วางเป้าหมายปฏิบัติการ 3 ปี คือ พ.ศ. 2562 – 2564 ใน 7 แนวทาง ได้แก่ 1) งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ซึ่งปัจจุบันร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัยงดจ่ายถุงพลาสติกหูหิ้วได้ร้อยละ 100 สามารถลดการใช้ได้ 1.20 ล้านใบต่อปี 2) ลดการใช้แก้วพลาสติก ให้ได้ร้อยละ 50 3) รณรงค์จัดประชุมแบบ Green Meeting 4) จัดการขยะอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิด 5) จัดการขยะรีไซเคิล โดยธนาคารวัสดุรีไซเคิล และส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง 6) ปรับปรุง พัฒนาถังขยะแยกประเภทและระบบจัดเก็บขยะภายในอาคาร 7) ให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

 


ทั้งนี้เป้าหมายของ SUT Zero Waste ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2564 จะช่วยกันลดปริมาณขยะที่เคยมีอยู่ 1,300 ตันต่อปี ลงร้อยละ 20 และเพิ่มปริมาณการรวบรวมขยะรีไซเคิลให้ได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งสร้างพฤติกรรมทิ้งขยะอย่างถูกประเภท ถูกถัง ให้ได้ร้อยละ 80 ซึ่งชาว มทส. สามารถมีส่วนร่วมในทางตรง คือ การงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและลดการใช้แก้วพลาสติก สำหรับแนวทางอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจะได้สร้างการมีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการสนับสนุนในเชิงกายภาพให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไป”

 


สำหรับการจัดกิจกรรม SUT Zero Waste Day โดย กองทุนสิ่งแวดล้อม มทส. และ โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น สร้างความเข้าใจกระบวนการกำจัดขยะตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะและประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ลดการสร้างขยะ โดยคิดก่อนใช้ ใช้อย่างรู้คุณค่า และทิ้งอย่างชาญฉลาด ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเริ่มจากภายในมหาวิทยาลัย กระตุ้นให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เกิดการนำองค์ความรู้จากงานวิจัย ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะความเป็นผู้ประกอบการที่จะช่วยวิเคราะห์ประเด็นปัญหา นำเสนอแนวทางและออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา ไปบูรณาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ทั้งนี้ กิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การจัดแสดงผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) ระบบการจัดการขยะสดด้วยเครื่องย่อยเศษอาหาร Smart Compost Bin 2) Raw Material ที่มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีขึ้น โดยทำมาจากเศษขยะ 3) U:PO อิฐบล็อกปูพื้นจากขยะพลาสติก รวมทั้งการนำเสนอแนวคิดและผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา เพื่อขอรับทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม มทส. นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ Startup Camp#18 Zero Waste ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม นิทรรศการจากชมรม SE ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม โดยเฉพาะด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม นิทรรศการจากชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมร่วม Sharing and Talking “Zero Waste” Inspiration สร้างขยะให้น้อยที่สุด การรับบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส์และเสื้อผ้ามือสอง ธนาคารวัสดุรีไซเคิล ร้านอาหารที่ไม่ใช้ภาชนะพลาสติก ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 29 – 30 มกราคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง