ขอแสดงความยินดีกับ คุณดารณี คำสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณดารณี คำสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" การนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ด้านพัฒนางานประจำ เรื่อง "ระบบการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบออนไลน์" ในงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง