มทส. จับมือ บ.พลวัชร์เครื่องยนต์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรรายใหญ่ของประเทศ

     มทส. จับมือ บ.พลวัชร์เครื่องยนต์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรรายใหญ่ของประเทศ
ร่วมพัฒนาการเรียนการสอน และร่วมวิจัยด้านวิศวกรรมการเกษตร

 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ นายประเวศน์ กิจไพศาลรัตนา และนางวิมล กิจไพศาลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทพลวัชร์เครื่องยนต์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัยที่ดำเนินงานโดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท การสนับสนุนเครื่องมือและทรัพยากรระหว่างกัน รวมถึงการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจอย่างเนื่อง โดยมี รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประสาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มทส. เป็นพยาน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร มทส.

 

 

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับภาคเอกชน ผู้ผลิตอุปกรณ์และประกอบเครื่องยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับงานเกษตรกรรมรายใหญ่ของประเทศ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และความพร้อมในการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมเกษตร การวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยได้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานอยู่เสมอ ภาคเอกชนได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่าย

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง