รมช. พาณิชย์ เยี่ยมชมศักยภาพการวิจัยการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มทส.

รมช. พาณิชย์ เยี่ยมชมศักยภาพการวิจัยการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มทส.

 

     รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ให้การต้อนรับ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมศักยภาพการวิจัยการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มทส.

 

 

 

 

     ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด ได้นำเสนอภาพรวมงานวิจัยการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมนำเยี่ยมชมโรงเรือนเพาะเมล็ดและโรงปลูกกัญชาทางการแพทย์ ณ สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี ซึ่งอยู่ในระหว่างการยื่นคำขออนุญาตสำหรับครอบครองเมล็ดพันธุ์สำหรับการวิจัยเพื่อการผลิตกัญชาทางการแพทย์กรมการแพทย์แผนไทย โดยในระหว่างนี้มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมด้านการสร้างโรงเรือนแฝด 3 ขนาด ติดตั้งระบบน้ำหยดภายในโรงเรือน ปูพื้นผ้ากันหญ้าในโรงเรือน และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ บุญทาวัน นำเยี่ยมชมเครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง สนับสนุนระบบการสกัดสารสำคัญจากกัญชา ณ โรงประลอง Bio-processing pilot plant ศูนย์วิจัยมันสำปะหลัง มทส.

 

 

 

     รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มทส. กล่าวว่า “การวิจัยการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ของ มทส. นั้น ในฐานะสถาบันการศึกษาและเป็นที่พึ่งของสังคม ซึ่งมีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพสูงทางการวิจัย พร้อมให้ความร่วมมือด้านวิชาการและทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านกัญชาทางการแพทย์ บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับทางกฎหมาย ทั้งด้านการปลูก การผลิต และการนำไปใช้ เช่น การให้องค์ความรู้ การวิจัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต การทำ Smart Farming การควบคุมคุณภาพการปลูกและการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน เทคโนโลยีการกลั่นที่บริสุทธิ์เพื่อการนำไปใช้งานทางการแพทย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ปลายทางของกัญชาสามารถใช้อย่างถูกกฎหมายและเกิดประโยชน์ต่อภาคประชาชนเป็นสำคัญ

 

 

      ทั้งนี้ หากได้รับอนุญาตให้ปลูกและศึกษาวิจัยได้ มหาวิทยาลัยได้เตรียมชุดโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตและการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ ซึ่งมีทั้งโครงการวิจัยส่วนต้นน้ำ เพื่อรวบรวมสายพันธุ์กัญชาที่บ่งชี้เอกลักษณ์ทางพันธุกรรมของกัญชาแต่ละสายพันธุ์ในประเทศไทย คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีความสม่ำเสมอ มีความคงตัว และมีสัดส่วนของสารออกฤทธิ์ที่เหมาะสม การพัฒนารูปแบบการจัดการดิน น้ำ ธาตุอาหาร และแมลงศัตรูพืช ในการผลิตกัญชาที่มีคุณภาพและให้ผลผลิตสูง รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้แสง LED ในระบบโรงเรือนปิด เพื่อการผลิตพืชกัญชาที่มีความบริสุทธิ์สูง โครงการวิจัยส่วนกลางน้ำ เพื่อพัฒนาการแปรรูปเพื่อทำการสกัดสารและทำบริสุทธิ์สารที่เป็นฤทธิ์ทางยาจากต้นกัญชาพันธุ์ไทย ทั้งในรูปแบบแห้งและสด ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ได้สารสำคัญสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสกัดสารสำคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางยาจากต้นกัญชาพันธุ์ไทย รวมถึงการศึกษาการกำจัดไขมัน wax คลอโรฟิลล์ สารปนเปื้อนจากยาฆ่าหญ้า และแมลง รวมถึงโลหะหนักต่าง ๆ เพื่อให้ได้น้ำมันกัญชาที่มีคุณภาพ รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์ เปรียบเทียบปริมาณสารสำคัญทางด้านเคมีและเภสัชวิทยาของสาร phytocannabinoids ชนิดต่าง ๆ สำหรับโครงการวิจัยส่วนปลายน้ำ เพื่อวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก ศึกษาประสิทธิผลสารสกัดกัญชาที่มีฤทธิ์ต่อเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ต่อไป”

 

 

 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/sutnews/posts/2635138623165514

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง