มทส.แถลงผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ SUT Re-profile 2020 ในโอกาสครบ 29 ปีในงาน สานสัมพันธ์ มทส. - สื่อมวลชน

29 ปี มทส. สถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เป็นที่พึ่งของสังคม

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) แถลงผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ “SUT Re-profile 2020” ในโอกาสครบ 29 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในงาน “สานสัมพันธ์ มทส. - สื่อมวลชน ประจำปี 2562” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 


     รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เผยถึงช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมา นับจากได้ผลักดันแนวนโยบาย “SUT Re-profile 2020” เพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล การเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” และความท้าทายทางเทคโนโลยี โดยดำเนินการตาม 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) โดยสร้างนักศึกษาที่เป็นเลิศ พัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่ ทันสมัย ยืดหยุ่นได้ ปรับการเรียนการสอนเป็น Active Learning มี Learning Space สนับสนุนระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพการสอนของคณาจารย์ให้ได้มาตรฐานสากลตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF การสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ให้มีความพร้อมด้านวิชาการและความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองโลก รวมทั้งสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา

 


     การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University) โดยมีกองทุนนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ มีนักวิจัยเต็มเวลา ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และเพื่อยกระดับการวิจัยอย่างเข้มข้น ได้จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือ CoE (Center of Excellence) เพิ่มขึ้นอีก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช ด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์ ด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมเกษตร และด้านความเป็นผู้ประกอบการ จากเดิมที่มีอยู่ 5 ด้าน คือ ด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน ด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และด้านชีวมวล 

 

     การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Social & Commercial – STI Impact) ซึ่งในอีก 3 ปีข้างหน้า มทส. จะมีอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครราชสีมา) ส่งผลต่อการพัฒนาไปสู่เมืองวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม นอกจากนี้ ได้สร้างบรรยากาศและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนา Startup อาทิ SEDA Innovation Playground หรือ Technopolis Co-Working Space พื้นที่ทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษา นักวิจัย และผู้ประกอบการ รวมถึงทำหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยคู่เคียงสังคม เข้าไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ตลอดจนยกระดับความร่วมมือกับจังหวัดนครราชสีมาอย่างเต็มรูปแบบ 

 

     การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Culture Engagement) โดยใช้ความรู้ความชำนาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้บริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ประโยชน์จาก “อุทยานการเรียนรู้สิรินธร” และ “ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ” ซึ่งปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ภายใต้การดำเนินงานของ มทส. ได้ถูกพัฒนาเป็นศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy Innovation Hubs เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลของสินค้าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

     สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งอันเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การบริหารงานที่นำสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem) ด้วยการสร้างมหาวิทยาลัยที่นำสมัยด้วยดิจิทัล สร้าง Sustainability Green and Clean University รวมไปถึง การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า การบริหารการเงินที่สมดุล การสร้างความเชื่อมโยงและเป็น Social Enterprise การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

 


     “ในวันที่ 27 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะมีอายุครบ 29 ปี ถึงแม้ว่าจะมีอายุเพียง 29 ปี แต่ มทส. ได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ในปี 2562 อยู่ในกลุ่มอันดับ 181 – 190 มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก เป็นอันดับ 3 ของไทย และเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้งเป็นอันดับ 1 ของไทย ติดกลุ่มอันดับ 201 - 250 ของโลก จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ผมเชื่อมั่นว่าเราจะได้เห็นความก้าวหน้าและผลงานเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้นในปี 2563 และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างความแตกต่างที่มากกว่าการเป็น Technological University แต่เป็น Social Enterprise University มุ่งไปสู่เป้าหมาย มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับ 1 ของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแท้จริง” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/sutnews/posts/2582681465077897?__tn__=K-R


ส่วนประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
23 กรกฎาคม 2562


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง