ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF (เดือนเมษายน 2562)

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF (เดือนเมษายน 2562)

   ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ (Piyada Alisha Tantasawat)  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF ในระดับ SENIOR FELLOW เมื่อเดือนเมษายน 2562

 

       ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ (Piyada Alisha Tantasawat) เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน  Plant breeding, plant biotechnology และ plant molecular biology ที่มีบทบาทในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมาโดยตลอด และ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมโครงการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำด้านการจัด การเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF  ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัด ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 12 วัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Module 1 : Delivering learning and teaching in higher education  อบรมระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561

Module 2 : Enhancing professional practice in higher education  อบรมระหว่างวันที่ 17 - 20 กันยายน 2561

Module 3 : Leading learning and teaching in the Thai context  อบรมระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561

 เพื่อพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการเรียนการสอนตามกรอบ UK  Professional Standard Framework ของประเทศอังกฤษ และได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการเรียนการสอนในระดับ 3 ของ UKPSF และเป็นวิทยากรแกนนำในการถ่ายทอดความรู้ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้ 

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 4660 หรือติดตาม ข่าวสาร ได้ที่ https://www.facebook.com/fdasuthea/

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง