มทส. ติดอันดับ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย อันดับ 13 ของอาเซียน จากการจัดอันดับ RUR2019

มทส. ติดอันดับ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย อันดับ 13 ของอาเซียน

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก Round University Rankings

 

     เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Rankings 2019 โดย RUR Rankings Agency ของประเทศรัสเซีย เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (A ranking of leading world universities) ในปี ค.ศ. 2019 ซึ่งเผยแพร่ที่เว็บไซต์ http://roundranking.com/  ผลปรากฏว่า Harvard University จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อันดับ 1 ของโลก Seoul National University จากประเทศเกาหลีใต้ เป็นอันดับ 1 ของเอเชีย Nanyang Technological University จากประเทศสิงคโปร์ เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน สำหรับประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยไทยเพียง 11 แห่งที่ติดอันดับในครั้งนี้ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดอันดับที่ 643 ของโลก อันดับที่ 13 ของอาเซียน และอันดับที่ 3 ของประเทศไทย  โดยมีรายละเอียดของคะแนนและอันดับของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแสดงในรูปที่ 1 อธิการบดี มทส. เผย ภูมิใจ มทส. ติดผลการจัดอันดับจากสถาบันต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลจากการทำงานหนักและร่วมคิดร่วมทำของทุกฝ่าย ย้ำจะรักษาโมเมนตั้มพัฒนาการและความสำเร็จต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (World Class University)

 


รูปที่ 1 มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับในปี 2019

 

    รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า การจัดอันดับ Round University Rankings 2019 ในครั้งนี้มีเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับโดยการพิจารณาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในระดับสากล 4 ด้าน 20 ตัวชี้วัด คือด้านการสอน (Teaching) 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น 40% การวิจัย (Research) 5 ตัวชี้วัด 40% ด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity) 5 ตัวชี้วัด 10% และด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) 5 ตัวชี้วัด 10%  เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดต่าง ๆ ปรากฏว่า มทส. ได้คะแนนสูงสุดในด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) คิดเป็นร้อยละ 54.271 รองลงมา เป็นด้านการวิจัย (Research) ด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity) และด้านการสอน (Teaching) คิดเป็นร้อยละ 39.748, 37.961 และ 24.925 ตามลำดับ รายละเอียดของคะแนนในแต่ละด้านของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแสดงในรูปที่ 2

 

รูปที่ 2 คะแนนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทยในปี 2019 จำแนกตามตัวชี้วัดแต่ละด้าน

สำหรับอันดับของแต่ละตัวชี้วัด มทส. ได้รับการจัดอันดับจากน้อยไปมาก ดังนี้  ด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) ด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity) เป็นด้านการวิจัย (Research) และด้านการสอน (Teaching) รายละเอียดของลำดับของแต่ละตัวชี้วัดแสดงในรูปที่ 3

 

รูปที่ 3 อันดับของแต่ละตัวชี้วัด ของ มทส.

 

   “ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจที่ มทส. ติดโผผลการจัดอันดับจากสถาบันต่าง ๆ เป็นจำนวนมากในรอบปีที่ผ่านมา สิ่งเหล่านี้เป็นผลจากการทำงานหนักและร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมจรรโลงของทุก ๆ ฝ่าย ที่ตระหนักและรับรู้ร่วมกันในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวข้างต้น มทส. จะธำรงรักษาโมเมนตั้มพัฒนาการและความสำเร็จต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (World Class University) ในอนาคตอันใกล้ และยืนหยัดในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 

รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: http://roundranking.com/

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

23 เมษายน 2562

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง