มทส. ร่วมมือ ฮิตาชิ ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ

มทส. ร่วมมือ ฮิตาชิ ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ นายยูซึรุ มิยะโนะ ประธานบริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหารของบริษัทและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมงาน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เผยว่า “มหาวิทยาลัย และ บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้ก้าวหน้า ทันสมัย สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยมุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม ที่อาจนำไปต่อยอดด้านการผลิตในเชิงพาณิชย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ”

 

รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวด้วยว่า “ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับ บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ ในครั้งนี้ เน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ การประหยัดพลังงานและความสะดวกสบาย ตลอดจนการหาวัตถุดิบทดแทน เพื่อลดต้นทุนของวัตถุดิบ แต่ยังคงคุณสมบัติและคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ไว้ ตัวอย่างงานวิจัยของ มทส. ที่มีความเกี่ยวข้องกับความร่วมมือ อาทิ หลักการทำงานของกระบวนการโฟโตแคตาไลติก (Photocatalytic Process) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เพื่อการถนอมอาหารในตู้เย็น ผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวกลศาสตร์การแพทย์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. เพื่อนำไปพัฒนาโครงการวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาและประโยชน์ต่อบริษัท ในการนำองค์ความรู้มาต่อยอด ขยายผลให้เกิดนวัตกรรม และการนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป”

 

                                                                               

ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

26 มีนาคม 2562

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง